Attefallshus – det lilla huset för gästerna!

Attefallshus

Attefallshus är en slags komplementbyggnad som många väljer att bygga på sin gård. Det blir ett fint tillskott på tomten som kan användas till en mängd olika ändamål. Eftersom många väljer att bygga en attefallshus för att använda som exempelvis gäststuga, är det ett smart sätt att få mer boyta på tomten. Du maximerar boytan på tomten, alternativt skapar en byggnad för förvaring, garage eller liknande. Det är ett bra alternativ för dig som har ett mindre hus, stor tomt och vill utnyttja ytan på ett effektivt sätt!

Historik

Namnet ”attefallshus” kommer ifrån Stefan Attefall som mellan 2010 – 2014 var Sveriges bostadsminister.
2013 tog Boverket fram förslaget att arean för friggebodar skulle uppgå till 20 kvadratmeter. Här föreslogs en ny typ av byggnad som skulle uppgå till en byggnadsarea på 25 kvadratmeter, med syftet att kunna användas som permanent bostad. Detta godkändes och justerades med vissa ändringar i propositionen som lades fram 2014. Sedan 2014 har intresset för attefallsbostäder ökat år för år.
2020 ändras ytan från 25 till 30 kvadratmeter för komplementbostadshus, medan ytan för en så kallad komplementbyggnad inte ändras. Därmed får numera attefallshus ha 30 kvadratmeter i byggnadsarea.

Regler

Eftersom attefallshus är en fristående byggnad är det viktigt att följa eventuella regler kring hur det får byggas.
Om du har ett en eller tvåbostadshus får du bygga ett attefallshus utan att ansöka om bygglov. Det är dock krav på att anmäla uppförandet till byggnadsnämnden. De kommer i sin tur skicka ett startbesked innan du får påbörja byggandet.

Var får attefallshus byggas?

Kraven för att uppföra attefallshus är att det måste byggas i bostadshusets direkta närhet. Attefallshuset får som sagt ha en byggnadsarea på 30 kvadratmeter, samt en maxhöjd på 4 meter från marken till taknocken.
Det är möjligt att bygga ett flertal attefallshus på samma tomt, men de får då tillsammans inte överskrida 30 kvadratmeter.
Av respekt till grannar måste attefallshuset byggas som närmast 4,5 meter ifrån tomtgränsen. Om du vill bygga ett attefallshus närmare än 4,5 meter behöver du de berörda grannarnas medgivande, om du vill bygga utan bygglov.

Användningsområden för attefallshus

Attefallshus får delvis användas som en självständig bostad. Denna får då användas som antingen permanentbostad eller fritidsbostad. Om detta är fallet anses attefallshuset som ett komplementbostadshus.
Attefallshuset kan även användas som komplementbyggnad. I detta fall kan det användas som exempelvis garage, uthus, växthus, förråd, bastu, gäststuga eller båthus.

Undantag

I vissa värdefulla områden får ingen bygga attefallshus, oavsett om det räknas som komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Detta inkluderar totalförsvarets områden av riksintresse som exempelvis övnings/skjutfält och flygplatser. Här kan byggnadsnämnden i aktuell kommun kontaktas för att få information vad som gäller. Det gäller även speciella regler kring bygge av attefallshus inom strandskyddsområde, samt i närheten av allmän väg och järnväg. Även här kan byggnadsnämnden i den aktuella kommunen kontaktas för information.

Byggregler och avgifter

För att få bygga ett attefallshus måste Boverkets byggregler följas, boverkets konstruktionsregler (EK) och BBR. Dessa regler kan variera beroende på vad byggnaden planeras användas till.
För att få ut start och slutbesked tar byggnadsnämnden ut avgifter. Avgifter kan även gälla vid arbetsplatsbesök, tillsynsbesök, tekniska samråd och slutsamråd.

Bryta mot lagen/överklagan

Om du bryter mot reglerna kring bygge av attefallshus blir byggnaden olovlig och det kallas därmed ett svartbygge. I detta fall ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Förutom detta kan även byggnadsnämnden kräva att du återställer byggnaden, exempelvis via rivning.
Du kan överklaga om du blir nekad ett startbesked för bygge av attefallshus. Grannar som kan påverkas av ditt bygge kan även överklaga startbeskedet. Du kan däremot inte överklaga beslut gällande tekniskt samråd, slutsamråd, behov av kontrollansvarig eller särskilt sakkunnig.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar